ยินดีต้อนรับ

BOREAS เป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 แบบเปิดฉลาก แบบสุ่มโดยจะประเมินถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา navtemadlin (KRT-232) เปรียบเทียบกับการบำบัดที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ( BAT) ในการรักษาโรคพังผืดในไขกระดูกระดับปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิ (MF) ในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบอีกครั้ง หรือดื้อต่อการรักษาด้วยยายับยั้งการทำงานของเอนไซม์เจนัสไคเนส (JAK) การวิจัยนี้จะลงทะเบียนผู้ป่วยจำนวน 282 รายจากทั่วโลก

Navtemadlin (KRT-232)

Navtemadlin (KRT-232) เป็นยายับยั้งชนิดกิน ที่ออกฤทธิ์ต่อ Murine Double Minute 2 (MDM2) 1,2 MDM2 เป็นตัวควบคุมเชิงลบที่สำคัญของโปรตีน p53 ที่ยับยั้งเนื้องอก หรือเรียกว่า "ผู้พิทักษ์แห่งจีโนม" MDM2 ที่แสดงตัวมากเกินไปในเซลล์มัยอีลอยด์ CD34+ ของผู้ป่วยโรคพังผืดในไขกระดูก และระดับ MDM2 ที่เพิ่มขึ้นนี้อาจลดการทำงานของ p53 และก่อให้เกิดการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง CD34+ ได้ ดังนั้นการยับยั้งโปรตีน MDM2 จะช่วยฟื้นฟูการทำงานของ p53 ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์มะเร็ง CD34+ ถูกทำลายอย่างเป็นระบบได้3-5
ในการศึกษาวิจัยระยะที่ 2 เพื่อพิสูจน์แนวคิดนั้น ยา navtemadlin (KRT-232) แสดงให้เห็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ป่วยพังผืดในไขกระดูกที่มีอาการกำเริบของโรค หรือดื้อต่อการรักษาด้วยยายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ JAK โดยผู้ป่วยร้อยละ 16 มีขนาดของม้ามลดลงดีมากถึงร้อยละ 35 ขึ้นไป และผู้ป่วยร้อยละ 30 มีคะแนนอาการโดยรวมลดลงดีมากถึงร้อยละ 50 ขึ้นไป นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคพังผืดในไขกระดูกยังมีเซลล์ CD34+ ในกระแสเลือดลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 88 หลังรับการบำบัดด้วยยา navtemadlin (KRT-232) แล้วเป็นเวลา 24 สัปดาห์6
ในระหว่างการศึกษาวิจัยระยะที่ 2 นั้น ไม่จำเป็นต้องมีช่วงเวลาหยุดพักก่อนเปลี่ยนวิธีการรักษาจากยายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ JAK ซึ่งอาจทำให้รายงานเกี่ยวกับขนาดม้ามที่ลดลงในผู้ป่วย MF มีจำนวนน้อยลง ทั้งนี้ได้พบว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยารูโซลิทินิบแล้ว (การรักษาด้วยยายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ JAK) จะมีการตอบสนองของม้ามก่อนสแกนด้วย MRI/CT ครั้งแรกได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ยังบำบัดด้วยยารูโซลิทินิบอยู่เมื่อมีการสแกนครั้งแรก (ขนาดม้ามลดลงดีมากถึงร้อยละ 35 ขึ้นไป: ร้อยละ 29 ต่อร้อยละ 0 )6
KRT-232 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลความปลอดภัยในการทนต่อยา ซึ่งรวมถึงการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียนด้วย6

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยา navtemadlin (KRT-232) โปรดไปที่www.kartosthera.com/science.

ภาพรวมการวิจัยเชิงทดลอง BOREAS

โปรดคลิกเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น

BOREAS เป็นการศึกษาวิจัยแบบเปิดฉลากที่มีการควบคุม แบบสุ่มในระยะที่ 3 หลายศูนย์ทั่วโลก ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา navtemadlin (KRT-232) เปรียบเทียบกับการบำบัดที่ดีที่สุดที่มีอยู่ (BAT) สำหรับการรักษาโรคพังผืดในไขกระดูกทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบอีกครั้ง หรือดื้อต่อการรักษาด้วยยายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ JAK
โดยจะทำการสุ่มรักษาผู้ป่วยด้วยยา navtemadlin (KRT-232) หรือ BAT ในอัตรา 2:1 แพทย์ที่ทำการรักษาจะเป็นผู้กำหนดเกี่ยวกับ BAT ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาจนกว่าจะเกิดการลุกลามของโรค เกิดความเป็นพิษที่ยอมรับไม่ได้ เสียชีวิต หรือมีการเพิกถอนความยินยอม
จุดยุติหลัก
สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีการตอบสนองในขนาดของม้ามอย่างได้ผลดี ตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไปในสัปดาห์ที่ 24 ด้วยการสแกน MRI/CT (การตรวจสอบจากส่วนกลาง)
จุดยุติรอง
 • สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีคะแนนอาการโดยรวมลดลง ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (MFSAF v4.0) ในสัปดาห์ที่ 24
 • การอยู่รอดโดยรวม
 • การอยู่รอดโดยปราศจากการลุกลามของโรค
 • การตอบสนองของม้ามโดยรวมที่ดีที่สุด
 • ระยะเวลาการตอบสนองในขนาดของม้ามตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไป
 • สัดส่วนของผู้ป่วยที่ไม่ต้องได้รับเม็ดเลือดแดงเข้มข้นในสัปดาห์ที่ 24
รายงานอาการไม่พึงประสงค์
หากคุณเชื่อว่าผู้ป่วยของคุณอาจมีอาการไม่พึงประสงค์ ในขณะเข้าร่วมการศึกษาวิจัยที่มีการรักษาด้วย navtemadlin (KRT-232) โปรดรายงานให้ทราบในทันที ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระเบียบโครงการวิจัย

เกณฑ์คุณสมบัติ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเข้า
 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ได้รับการวินิจฉัยยืนยันว่าเป็นโรคพังผืดในไขกระดูกชนิดปฐมภูมิ หรือเป็นโรคพังผืดในไขกระดูกหลังจากเกิดโรคเลือดข้น/โรคเกล็ดเลือดสูง ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2016
 • มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง-2 หรือความเสี่ยงปานกลาง-1 ตามที่กำหนดโดย Dynamic International Prognostic System (DIPSS)
 • เป็นผู้ป่วยที่มี p53 ชนิดไม่กลายพันธุ์
 • มีอาการกำเริบของโรคอีกครั้ง หรือดื้อต่อการรักษาก่อนหน้าด้วยยายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ JAK ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
 • มีคะแนนการประเมินสภาวะร่างกาย ECOG ตั้งแต่ 0 ถึง 2
เกณฑ์การคัดออก
 • เคยเข้ารับการผ่าตัดม้าม
 • เข้าร่วมการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกแบบมีการแทรกแซงภายใน 28 วันก่อนการสุ่มเลือก
 • มีการฉายรังสีม้าม ภายใน 3 เดือนก่อนการสุ่มเลือก
 • มีประวัติภาวะเลือดออกชนิดรุนแรง หรือเลือดออกในสมองภายใน 6 เดือนก่อนการสุ่มเลือก
 • มีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวหรือภาวะขาดเลือดชั่วขณะ ภายใน 6 เดือนก่อนการสุ่มตัวอย่าง
 • เคยรับการบำบัดด้วยยาเพื่อยับยั้ง MDM2 หรือรับการบำบัดทางพันธุกรรมที่ยีน p53 โดยตรง
 • เคยรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากผู้อื่น หรือมีแผนที่จะทำการปลูกถ่ายดังกล่าว
 • มีประวัติการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญมาก่อน
 • มีระยะ QTc ระดับ 2 หรือสูงกว่า (มากกว่า 480 มิลลิวินาทีต่อเกณฑ์ NCI-CTCAE ในเวอร์ชัน 5.0)

โปรดไปที่ clinicaltrials.gov เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่วิจัย

การวิจัยเชิงทดลอง BOREAS จะดำเนินการในศูนย์มะเร็งประมาณ 140 แห่ง ในอย่างน้อย 20 ประเทศ โปรดใช้แผนที่แบบโต้ตอบด้านล่าง เพื่อค้นหาศูนย์มะเร็งใกล้บ้านคุณ ที่ผู้ป่วยจะได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมการวิจัยเชิงทดลองนี้

  คณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัย

  รายชื่อแพทย์ที่แสดงไว้นี้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับทิศทางการวิจัยเชิงทดลอง BOREAS ผู้ให้คำแนะนำและควบคุมการดำเนินงานการวิจัย

  แหล่งข้อมูล

  1. Sun D, Li Z, Rew Y, et al. Discovery of AMG 232, a potent, selective, and orally bioavailable MDM2-p53 inhibitor in clinical development. J Med Chem. 2014;57:1454-72.
  2. Canon J, Osgood T, Olson SH, et al. The MDM2 inhibitor AMG 232 demonstrates robust antitumor efficacy and potentiates the activity of p53-inducing cytotoxic agents.Mol Cancer Ther. 2015;14:649-58.
  3. Wade M, Li Y, Wahl GM. MDM2, MDMX and p53 in oncogenesis and cancer therapy. Nature Reviews Cancer. 2013;13:83-96.
  4. Oliner JD, Saiki AY, Caenepeel S. The role of MDM2 amplification and overexpression in tumorigenesis.Cold Spring Harb Perspect Med. 2016;6 pii: a026336.
  5. Tisato V, Voltan R, Gonelli A, et al. MDM2/X inhibitors under clinical evaluation: perspectives for the management of hematological malignancies and pediatric cancer.J Hematol Oncol. 2017;10:133.
  6. Al-Ali et al. Navtemadlin (KRT-232), a first-in-class, murine double minute 2 inhibitor (MDM2i) for myelofibrosis (MF) relapsed or refractory (R/R) to Janus-associated kinase inhibitor (JAKi) treatment (TX). HemaSphere. 2020;4:S215.